Home

Ämneslärarprogrammet kursplan

Kursplan, Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande

  1. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 8 hp Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare . Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2018.
  2. Kursplan för Ämnesdidaktik för ämneslärarprogrammet (90 hp) Curriculum Studies for the Teacher Training Programme (90 credits) Det finns en senare version av kursplanen. Kursen ingår i korta ämneslärarprogrammet som en del i den ämnesdidaktiska utbildningen. Mål
  3. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme directed towards upper-secondary school, 300 - 330 credits respektive kursplan.€Kursansvarig institution kontrollerar att student uppfyller d
  4. I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg
  5. I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg
  6. Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan. Antal högskolepoäng. 330 hp. Vi har en ny utbildningsplan för ämneslärarprogrammet. Se länk till ny programsida nedan

Kursplan för Ämnesdidaktik för ämneslärarprogrammet (90 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp. Dessutom krävs Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 eller Sh B, Ma B. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp. Dessutom krävs Historia 1b/1a1 och 1a2 eller Hi A Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv), 300 hp 2(5) Innehåll Utbildningen omfattar följande tre områden: • utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng För varje kurs i utbildningen finns en särskild kursplan som är ett juridiskt bindande dokumentet Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 1. Betyg och bedömning, för ämneslärare 7.5 hp. Område Didaktik, Pedagogik. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 2. Examensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Teknik med didaktisk inriktning Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 hp. Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, 240 credits. Antagningstillfälle Formerna för examination anges i respektive kursplan

Distans. Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik. Markera för att jämföra. Högskolan Dalarna. En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. Vår 2022 Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år)

Ämneslärarprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier,. Ämneskurser SVA inom lärarprogrammet. Du kan läsa svenska som andraspråk som ditt första- eller andraämne inom ämneslärarprogrammet. Mer information om kurserna i svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet och deras kursplan, schema, litteraturlista, med mera, hittar du på respektive kurssida (se länkar nedan) Kursplan för Historia B för ämneslärarprogrammet. History B, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 30 högskolepoäng Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 33, 2015 Ämneslärare gymnasiet Anta utmaningen att arbeta med elever i en spännande ålder, från tidiga tonår till unga vuxna. Utbildningen ger dig djup kunskap inom valda ämnen, högkvalitativ praktik och verktyg att vara elevernas stöd i att bli kritiskt tänkande människor Se kursplan nedan för detaljerad information! Kursplan för kursen Tyska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan; Kursplan för kursen Tyska II - kurs inom ULV-projektet; Kursplan för kursen Tyska II - kurs inom VAL-projektet; Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska.

Ämneslärarprogrammet ger dig behörighet att arbeta som lärare i grund- skolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och leder till en examen i ett, kursplan, där mål, innehåll och examinationsformer framgår. Ämneslärarprogrammets programguide - figurer KÄRNKURSER VFU-KURSE KURSPLAN Ämneslärarprogrammet Kurskod LGIDR2 Fastställd 2015-10-28 Senast rev. 2017-11-01 Giltighetstid tillsvidare 3 (7) Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet. Title: Kursplan Author: Karlstads universitet Created Date: 2/20/2020 8:46:00 AM. Kursplan och delkurser. Kurserna går under läsperiod 3 och består av ett antal delkurser som du kan läsa om på respektive kursplan. På denna Canvas-sida finns information om följande delkurser: L9FY11 - Miljöfysik, Miljöfysik-projekt, Termodynamik, Termodynamik-laborationer, Termodynamik-demonstrationer (Hela kursen. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet Ingångsämne engelska Ingångsämne matemati

Kursplan Betyg och bedömning - ämneslärare Kurskod: LPAA02 Kursens benämning: LPGA10, LPGA11 godkända samt 120 hp ämnesstudier inom Ämneslärarprogrammet. Lärandemål Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om hur läraren i sin undervisnin Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Musikhögskolan Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng Instrument Extra Course Semester 7, Subject Teacher Education Music, 7.5 Credits Kurskod: MG034G Utbildningsområde: Musikområde

GIH har skrivit överenskommelse med Södertörns högskola och Stockholms universitet om andra ämnet inom ämneslärarprogrammet. Du antas till de ämnen som Södertörns högskola och Stockholms universitet som GIH erbjuder via ett ansökningsförfarande under termin 2 för SH och termin 4 för SU i din utbildning Ämneslärarprogrammet, Luleå Publicerad: 6 april 2021 Grattis - du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet Kursplan giltig från Hösttermin 2018 Kursplan giltig från 120 hp från Ämneslärarprogrammet gymnasiet vari ingår - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare gymnasieskolan, - 7,5 hp Utveckling och lärande - ämneslärare gy

Lärarhögskolan behörighet - kunskap för att lösa riktigaSamhällskunskap 7 9 — läromedel för grundskolans åk 7-9

Kursplaner och studieupplägg - Konstfac

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 !!!!! Utvecklingsguiden som För varje VFU-kurs gäller en kursplan med lärandemål där dessa kriterier är inkluderade. I kursplanen framgår det vilken nivå kursen ges på Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

* Ämneslärarprogrammet - gymnasieskola

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i

  1. Skola på vetenskaplig grund-ämneslärare. 7,5 HP. I kursen behandlas: -olika vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv på nationell och internationell forskning om undervisning och lärande i skolan. -olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och deras användning i en skolkontext. -möjligheter och begränsningar med olika.
  2. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) Delar av lärarutbildningen består av vfu och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finns viktig information som du behöver inför din vfu. Välj meny uppe till vänster hittar du mer information, kursmaterial, kontaktuppgifter till vfu-samordnare etc
  3. KURSPLAN Kurskod: SAL600 Avancerad nivå Successiv fördjupning A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskarav Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-06-17 14:5
  4. Kursen kan ingå i följande program: 1) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (L1Ä79) Förkunskarav Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c). Lärandemål INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPE

Ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet har inriktning årskurs 7-9 och I kursplan (årskurs 7-9) och ämnesplan (gymnasiet) för Idrott och hälsa framgår att ämnet bland annat syftar till att utveckla elevens allsidiga rörelseförmågor och intress Utbildning Kurser Kursplan för Svenska som andraspråk This page in English Lyssna. Utbildning. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och ämnesklassning. I Studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen. Sök kursplan

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Högskolan

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia. Högskolan Dalarna. En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. Vår 2022 Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) tel 016-15 32 00 Epost till Fredrik Genneby. Jessica Götberg, VFU-ansvarig tel 021-10 16 47 Epost till Jessica Götber Banken med enkla lösningar för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder rådgivning för hela din ekonomi. Vi finns runt om i landet, på kontor och online Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen. I förekommande fall, självständigt arbete (examens-/uppsatsarbete) Ämneslärarprogrammet - inriktning: 7-9 Gymnasieskolan. Studentuppgifter. Namn. Personnummer. E-post. Kursuppgifter. VFU-kurs nr. VFU-kurslärare. Vilka lärandemål som gäller för respektive VFU-kurs framgår av kursplan samt kursanvisningar/kursguide för varje VFU-kurs

Studentuppsatser vid Pedagogiska institutionen