Home

VA lagen självkostnadsprincipen

självkostnadsprincipen. Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip har varit föremål för tolkningar. till ny VA-lag (Prop. 2005/06:78, Allmänna vattentjänster) I va-lagen regleras avgifterna i 24—26 55 . Va-nämn- den prövar sådana avgiftsfrågor. Va—nämndens beslut kan överklagas till vattenöverdomstolen. Motsvarande regler finns också i lagen om allmänna värmesystem. Det gäller fjärrvärme- eller naturgasan— läggningar som allmänförklarats Lagen säger att VA-verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen och ha ett nollresultat, det vill säga varken gå med vinst eller förlust. Lagen säger också att alla kunder i VA-kollektivet ska betala en avgift utifrån vad fastigheten är i behov av och nyttjar. Avgifterna ska vara skäliga och rättvisa SvJT 2018 Självkostnadsprincipen enligt AB 04 543 nämligen också ofta vid reglering av ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående arbeten (ÄTA-arbeten) och är primärt utformad för att tillämpas på sådana arbeten. 4 Värdet av ÄTA-arbeten är inte sällan betydande. I entreprenadprojekt finns i regel en strävan efter att träffa sär skilda överenskommelser om fast.

Taxeundersökning. Inom svensk VA-verksamhet får huvudmannen själv bestämma sin egen taxa utifrån bestämmelserna i vattentjänstlagen. Svenskt Vattens taxestatistik möjliggör analys av trender på nationell nivå och hur taxan varierar mellan olika kommuner Vattentjänstlagen. Lagen om allmänna vattentjänster säger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader, på årsbasis. Det kallas för självkostnadsprincipen. Kalmar Vatten får alltså inte i förväg spara pengar till framtida investeringar. Löpande kostnader för drift- och underhåll av VA-anläggningarn Genomgång av reviderad P69, VA-taxa. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet. Detta kan göras på olika sätt bland kommunerna. Som stöd för medlemmarna har Svenskt Vatten utgett publikationen P96 VA.

Lag (2019:835). Rätt att ta ut avgifter. 5 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Lag (2019:835). Självkostnadsprincipen VA-system många gånger med stöd av statliga bidrag, dessutom har anläggningstill-gångar ofta skrivits av snabbare än de har bytts ut. Det innebär att dagens abonnenter inte betalar en avgift som motsvarar vad en verklig kostnad för att förse kommunen med nödvändig infrastruktur för vatten och avlopp skulle ha varit. När dagens.

Liksom i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. Därför ska VA-verksamheten särredovisas. Den 1 januari 2007 tydliggjordes detta genom lagen om allmänna vattentjänster (LAV, SFS 2006:412) som ersatte den tidigare VA-lagen från 1970 Avgifter för vatten och avlopp. Avgifterna för att ansluta sig till, och för att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet

Den kommunala självkostnadsprincipens gränser - lagen

och avlopp (VA) är en av våra viktigaste infrastrukturer, som samtliga medborgare och verksamhetsutövare inklusive tillverkningsindustrin är beroende av. VA-verksamheten i Sverige är i huvudsak ett kommunalt monopol. Den styrs av självkostnadsprincipen som regleras i Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-lagen). VA-verke

Ansvaret regleras i vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster). Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas skiljt från övriga kostnader som kommunen har Tekniska nämndens särredovisning av VA-verksamheten fullt ut ska vara förenlig med lagen om allmänna vattentjänster. Med hänvisning till självkostnadsprincipen och god redovisningssed bedömer vi att VA-verksamhetens resultat inte är korrekt redovisat då resultatet har belastats med besparingsbeting motsvarande 2,7 mkr sedan 2008 Statsstödsreglerna är bara ett av flera regelverk som påverkar kommunal och regional borgen. Kommuner och regioner ansvarar för frågor av allmänt intresse för kommunen eller regionen som kollektiv. Detta följer av reglerna som styr kommunal kompetens. Vi redogör därför här översiktligt för detta regelverk och för de kopplingar som i vissa fall kan finnas till upphandlingsreglerna

När kommun sätter taxor för vatten, avlopp och renhållning är kommunen bunden av denna princip. Avgifter bestäms så att överskott undviks. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning. Om det inte finns några bestämmelser om grunderna för avgiftssättningen i en speciallag gäller självkostnadsprincipen Så fungerar VA-branschen i Sverige. Hanteringen av det kommunala dricksvattnet och avloppsvattnet sköts av kommunerna runt om i landet. De både äger och driver de anläggningar som behövs för att du ska få vatten i kranen och ditt använda vatten skall renas innan det släpps ut i naturen igen Årsredovisning för vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska en särskild resultat och balansräkning redovisas för vatten och avlopp årligen. Detta för att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs

ministration. VA-avgifterna bestäms av en taxa som fastställs av kommunfullmäkti-ge. Förutsättningarna för VA-verksamheten och möjligheterna till att ta ut avgifter regle-ras i lag (se faktaruta om VA-lagen nedan). Som i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte får ta ut någon vinst frå tillgodogöras VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet. Bedömningen är at

Årsrapport Vatten och avlopp Dessa rapporter upprättas som ett komplement till årsredovisningen för Umeå vatten och avfall AB och Vindeln vatten och avfall AB i syfte att uppfylla reglerna och informationskraven i den kommunala självkostnadsprincipen och Lagen om allmänna vattentjänster Vattentjänstlagen : en handbok. Författar-. presentation: Jörgen Qviström. Häftad. Finns i lager, 963 kr. Lagen om allmänna vattentjänster ersatte Va-lagen 2007. Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. I boken beskrivs hur lagen är kopplad till annan lagstiftning

Va-lagsutredningen har samrått med Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03) i de delar som berört lagen om allmänna värmesystem och med sekretariatet i Miljöbalkskommittén (M 1999:03)

VA-avgift, VA-taxa-Västervik Miljö & Energ

 1. Prop. 1993/94:188 s. 81 ff. Självkostnadsprincipen. Regeringens förslag: Självkostnadsprincipen skrivs in i kommunallagen genom en regel om att kommuner och landsting inte får ra ut högre avgifter än som rnuar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
 2. Intäkter från VA-taxan 10 . Materiella anläggningstillgångar 10 . VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen
 3. VA-verksamhet är ett kommunalt monopol, vilket innebär att verksamheten behöver regleras. Detta görs genom den s.k. självkostnadsprincipen eller principen om nödvändiga kostnader. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (i fortsättningen LAV) får avgifterna inte överskrida det so

Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06 SvJ

VA-verksamhet som är organiserad i kommunalförbund, återfinns i VA-lagen. om självkostnadsprissättning uppfyller självkostnadsprincipen eller inte. Det har vidare visat sig naturligt för VA att inte syssla med uppgraderingsverksam-het,. Av Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) framgår bland annat att de av konsu-menterna uttagna avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. VA-verksamheten har de senaste åren visat överskott samtidigt som VA-taxan har höjts.

/ Avgifter vatten avlopp; Genom att höja nivån på brukningsavgiften får vi förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler. VA-taxan, lagar och regler styr förhållandet mellan VA-bolag och dig som VA-kund Enligt lag ska ekonomin för VA-verksamheten vara särredovisad från övrig verksamhet som bedrivs i samma juridisk person. Skäl för detta är bl a att det ska finnas en tydlighet och transparens i vilket resultat VA-verksamheten genererar, inte minst som underlag för beslut om VA-taxor VA-kollektivet. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan VA- och renhållningsbroschyren finns att hämta i kommunens Servicecenter från mitten av december eller beställs under e-tjänster. Detta är på grund av den nya lagen om tillgänglighetsdirektiv. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen

Taxeundersökning - Svenskt Vatte

Så fungerar taxan - Kalmar Vatte

VA-Taxa - VA-guide

Prissättning för ifirsäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker enligt självkostnadsprincipen. Uttag av taxor som överstiger årets kostnader redovisas som skuld till respektive kollektiv. Underuttag bokförs som ett negativt resultat. Finns ett tidigare överuttag bokförs det negativ § 1 Bolagets företagsnamn är Laholmsbuktens VA AB. § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad, Hallands län. § 3 Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar samt äga och förvalta aktier i företag inom va-sektorn.. Om det finns stöd i lag får bolaget även; utföra tjänster till ägarkommunerna och dess bola De kommer betalas av VA-abonnenterna enligt den VA-taxa som fastställs politiskt. VA-taxan i sin tur är styrd av VA-lagstiftning och följer självkostnadsprincipen. Än så länge är det relativt tidigt i planeringen, och vi kan inte veta säkert vad VA-taxan för Knivstas VA-abonnenterna kommer att bli i framtiden Det är självkostnadsprincipen som gäller. Jag tänkte om man skulle betala enligt den va-taxa som gällde när jobbet gjordes plus någon sorts inflationsränta. Åtminstone de senaste tre åren har va-taxan höjts bra mycket mer än inflationen

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

VA-verksamheten inom Gästrike Vattens kommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby) drivs i dag enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att samtliga kostnader för vatten och avlopp delas av dem som använder tjänsterna i respektive kommun. Några andra pengar finns inte. Har man inte kostnadstäckning i taxan, måste den höjas Vattentjänsterna produceras alltid lokalt och utifrån de förutsättningar som råder i varje enskild kommun. VA-taxor sätts utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna

Lag om allmänna vattentjänster (LAV) - Värnamo kommu

 1. Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäkter redovisas för den period de avser
 2. - Självkostnadsprincipen Låg VA-taxa är ett relativt vanligt krav och styrinstrument i VA-Sverige! VA-Taxa typhus A 2 869 kr 9 700 kr 6 000 kr 3,4 ggr . Med andra ord • Din kommuns innevånareantal x 5 000 kr x 15 % = Medelmåtta på reinvestering
 3. VA-verksamheten - Årsrapport 2018 Sammanfattning av ärendet Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§50) ska en särskild redovisning av VA- verksamheten upprättas och årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. Beslutsunderlag Särredovisning VA Mörbylånga kommun 2018
 4. us noll över tid. VA-taxan
 5. Uträkningen som gjorts enligt en typlägenhet på 67 kvadratmeter visar att Årjäng med sina 6 990 kronor per år i VA-taxa ligger högst i länet, medan Karlstads 3 481 kronor är lägst Enligt VA-lagen ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet

Avgifter för vatten och avlopp - Kristianstads kommu

Enligt lagen måste en VA-taxa byggas på en självkostnadsprincip och vara rättvis mot alla anslutna kunder. Den VA-taxa vi har idag uppfyller självkostnadsprincipen, men den kan bli rättvisare. I dagens taxa betalar vissa kunder mer och visa kunder mindre än vad de enligt ett rättvisetänk ska Överskott i VA-verksamhet VA-verksamheten regleras i Vattentjänstlagen och enligt den så är kommunallagens regler om självkostnadsprincipen styrande. Detta innebär att om va-huvudmannen beslutat om en förhög taxa ska överskottet användas för att täcka eventuelt underskott i verksamheten under de tre därpå följande åren Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling! Nr: 2013-19 Titel: Biogas från VA - prissättning och hantering av affärsrisker Författare: Ola Nordahl, Ekonomihögskolan, Lunds.

Ansvar och allmänna regler ale

VA-taxa 2020 För Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Finansieringen sker i huvudsak genom avgifter baserat på självkostnadsprincipen. 5 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksam-heten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet a Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning. E-post: kundservice@vakin.se. och avfall AB och Vindeln vatten och avfall AB i syfte att uppfylla reglerna och informationskraven i den kommunala självkostnadsprincipen och Lagen om allmänna vattentjänster

Revisionsrapport Granskning av vatten- och

Om Laholmsbuktens Va AB - Huvudkontor. Laholmsbuktens Va AB - Huvudkontor är verksam inom administration av infrastrukturprogram och hade totalt 119 anställda 2020. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2020. Laholmsbuktens Va AB - Huvudkontor omsatte 324 509 000 kr senaste räkenskapsåret (2020) angav kommunen att den enligt 10 § Va-lagen hade rätt att ta ut anläggningsavgiften. Källa: Mark- och miljööverdomstolen Målnr/Dnr: 1999-M 19 Beslutsdatum: 1999-07-16 Organisationer: Haninge kommun. Fastighetsägaren bestred kommunens yrkande om anläggningsavgift och angav som grund för bestridandet Allt fler kommuner väljer att organisera och bedriva sin VA-verksamhet respektive sin verksamhet för insamling av hushållsnära avfall genom aktiebolag. Dessa bolag måste upprätta sin redovisning i enlighet med god redovisningssed samt underkasta sig professionell oberoende revision i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag

Angränsande regler som styr kommunal och regional borgen

Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod så ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll Hylte har dyraste och Halmstad billigaste VA-taxan i Halland. 2020-03-10 Självkostnadsprincipen: Och dess förhållande till kommuners avkastningskrav på sina kommunala bolag. Nordström, Petter . En lagstiftning som ger utrymme för subjektiva bedömningar skapar en rättsosäkerhet och mitt förslag skulle leda till att rättssäkerheten för kommuninvånare och det privata näringslivet ökar 2004-06-18 08:38 CEST Ny lag om allmänna vattentjänster I dag överlämnar Va-lagsutredningen sitt betänkande Allmänna vattentjänster (SOU 2004:64) till miljöminister Lena Sommestad Vid behandlingen av den remiss till lagrådet som föregick propositionen med förslag till 1970 års va-lag återgav två av lagrådets ledamöter vad utredningen anfört om att va-nämnden i allmänhet inte borde låta sina ingripanden få retroaktiv karaktär men att någon generell regel härom inte kunde uppställas samt förklarade, att man i stort sett kunde ansluta sig till dessa.

Grundläggande principer - Politikerhandboken - Göteborgs Sta

Stockholm Vatten och Avfall - Taxa för vatten och avlopp 2021 I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Antagen av Stockholm kommunfullmäktige 2020-11-30 respektive Huddinge kommunfullmäktige enligt självkostnadsprincipen VA-taxa. VA-verksamheten i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Som VA-huvudman får Vamas bestämma taxan, dock anger vattentjänstlagen att intäkterna inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen den kommunala självkostnadsprincipen att eget kapital i verksamheten byggs upp med överskottsmedel, det gäller t.ex. för va-verksamheten som är mycket kapitalintensiv. Statsstödsreglerna kan å andra sidan förhindra tillskott som inte är marknadsmässigt motiverade inom vissa verksamheter. Även de lagliga ramarna medför således be intäkter inte överstiga dess kostnader, med andra ord är detta självkostnadsprincipen som enligt lag skall följas (Svenskt vatten, 2013). Självkostnadsprincipen innebär även att självkostnadsberäkningar i kommuner görs, där bland annat begreppet och beräkningar kring nödvändiga kostnader används

Så fungerar VA-branschen - Kalmar Vatte

 1. Den lagstiftning som idag berör det kommunala självstyret står integrerat i regeringsformen och VA, Självkostnadsprincipen inom kommuner. Sökord på internet: Rådet för kommunalredovisning, Sveriges kommuner och landsting (kommunförbundet) . Sökningarna utgjorde grunden till litteraturen som sedan användes
 2. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ska el och vatten som mäts och debiteras de boende, av till exempel en bostadsrättsförening, vara skattepliktig. Föreningar måste nu sannolikt låta momsregistrera sig och separat redovisa in- och utgående moms. - Byråkratiska dumheter som ingen utom bokföringsbyråer är betjänt av, kommenterar Mats Lindbäck, ekonomisk expert på.
 3. Ta hjälp av avloppsguiden. Vi tänker oss att processen går till så här: Du sammanställer krav och önskemål på anläggningen. Utifrån dina förutsättningar får du en eller flera systemlösningar att välja mellan. Du läser på och kan kolla vilka produkter som ingår i systemet
 4. Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera med privata aktörer — kommentarer kring konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet . Av advokaterna E LISABETH L EGNERFÄLT och H ELENE A NDERSSON. Många av de klagomål som Konkurrensverket tar emot rör situationer där det offentliga konkurrerar med det privata näringslivet
 5. VA-taxan är i enlighet med LAV och strider inte mot självkostnadsprincipen eller mot likställighetsprincipen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende beslut om VA-taxa Bilaga - Yttrande laglighetsprövning VA_taxa mål nr 108-20 Bilaga - Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 202
 6. ÄGARDIREKTIV FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB, 556764-7606 Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-17 § 40 . underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer. 2. lagstiftning och med beaktande av de taxor som respektive kommunfullmäktig

Årsredovisning för vatten och avlopp boden

 1. VA-kollektivet. En fastighet som ansluts till den kommunala VA-anläggningen ansluts även till i VA-kollektivet. VA-kollektivet utgörs av de fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet och är finansierat av de avgifter som abonnenterna betalar in. VA-kollektivet följer självkostnadsprincipen vilket innebär att verksamheten inte får gå med vinst eller förlust
 2. Kostnaderna för kommunala verksamheter ska normalt täckas av den skatt du betalar. Men kommunerna får ta ut avgifter för vissa tjänster och verksamheter. Det ska ske i enlighet med något som kallas självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgifterna inte får vara så höga att de ger vinst
 3. anläggningsavgift enligt självkostnadsprincipen. § 10 Justering taxa Taxan prisindexjusteras inte. § 11 Särtaxa Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, sk
 4. Taxa ör VA SYDs allmänna vatten- oc avloppsanläggnin i Eslövs ommun skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig som enligt 2 § Lagen om allmänna vattentjäns-ter (2006:412) jämställs med fastighetsägare, erläggas enligt självkostnadsprincipen
 5. I överklagandet pekar man på ett antal lagrum och i Lagen om allmänna vattentjänster står bland annat att självkostnadsprincipen ska gälla för debitering av VA-taxa och att verksamheten inte får subventioneras av skattebetalarna
 6. Kommunala byggavgifter. Som byggherre måste du betala olika avgifter, till exempel bygglovs-avgift, till kommunen för den åtgärd som är kopplade till ditt bygge. Taxan i kommunen ska vara satt till genomsnittligt självkostnadspris och vara lika för alla medborgare. Det är inte ovanligt att bygg, plan, gatu och VA-avgifter inför bygget.

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. VA-verksamheten ingår i kommunen men är reglerad i vattentjänstlagen. VA-taxan, som ska vara skälig och rättvis, beslutas av kommunfullmäktige. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga kostnaderna (självkostnadsprincipen). Avgifterna fastställs i förväg och ska täcka nödvändiga kostnader för verksamheten Vatten- och avloppsverksamheten i Haninge är helt avgiftsfinansierad. Avgiften baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgiften ska täcka kostnaden och ingen vinst ska uppstå. Livsmedelsverket är den myndighet som sätter upp kvalitetskraven på det kommunala dricksvattnet. Läs mer om kommunens vatten- och avloppsverksamheten De avgifter vi tar ut ska täcka kostnaderna för vattenförsörjningen enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Vatten- och avloppsverksamheten i Storumans kommun är avgiftsfinansierad till 92 procent, det vill säga väldigt lite skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande