Home

Om ingen vill vara skyddsombud

Val av skyddsombud. Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombudet själv behöver inte nödvändigtvis tillhöra ett fackförbund även om detta är det vanligaste Skyddsombudets uppdrag är att företräda arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Om då ingen vill vara skyddsombud, oavsett anledning, får det konsekvenser för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för hur medarbetarna mår. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för skyddsombuden Om ett fack har kollektivavtal och medlemmar på arbetsplatsen, men ingen av dem ställer upp kan de anställda själva välja ett skyddsombud. - Facket rekommenderas då att skriftligen avsäga sig möjligheten att utse skyddsombud så att det inte blir några misstag, säger Sten Gellerstedt Behövs skyddsombud idag och i framtiden? 27 oktober är det Skyddsombudens dag. Claes Björkman reflekterar kring deras viktiga, men ofta bortprioriterade roll. D en 27 oktober är det skyddsombudets dag. En dag värd att fira men också en dag för eftertanke kring hur medarbetarnas arbetsmiljöfrågor skall säkras även i framtiden till. Om facklig organisation saknas kan skyddsombud utses av personalen. Skyddskommitté En skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser där mer än 50 personer jobbar regelbundet och ska bestå av arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud

Skyddsombud och arbetsmiljöombud - Arbetsmiljöverke

 1. Skyddsombud utses i första hand av lokal facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det saknas fack utser arbetstagarna skyddsombud ändå. 4 Skyddsombud har rätt att stoppa farligt arbete. SANT. Men bara om det föreligger omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa. 5 Skyddsombud ansvarar för att arbetsmiljön är säker. FALSKT
 2. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dem utses till huvudskyddsombud
 3. Arbetsmiljön ombord i många svenskflaggade fartyg och kontrollen av densamma är inte bra och det har den inte varit på många år. Vi får rapporter om hur skyddsombud blir behandlade av arbetsgivare - och deras förlängda arm ombord genom diverse chefer inom däck, maskin och intendenturen. I många fall är det också så att den [
 4. - Det handlar om tillträdesrätt för skyddsombud och hindrande av skyddsombud, enligt svensk arbetsmiljölagstiftning, säger han. Då det är ett pågående ärende vill facket i dagsläget, i slutet av oktober, inte närmare gå in på hur det ska tas vidare. Det är inte första gången techjättens anläggning fått negativ uppmärksamhet

Så får skyddsombud en bra start - Suntarbetsli

Det började när nye socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi (S) uppmärksammade förslaget i ett Facebook-inlägg: SD vill avskaffa skyddsombuden som varje dag kämpar och sliter för en anständig och schyst arbetsmiljö. Det här är inget annat än en attack mot den så framgångsrika svenska modellen som byggt vårt land I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin Sverigedemokraterna vill frånta fackföreningarna rätten att ha egna skyddsombud. - Det här förslaget handlar enbart om att försvaga fackföreningsrörelsen. De är ett högerparti och de gillar inte starka fack, säger Lovisa Loan Sundman, huvudskyddsombud Kommunal Stockholm

Utse ombud på rätt sätt - Du & Jobbe

 1. . Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden anser att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pande
 2. - Våra medlemsföretag berättar att det finns personer på arbetsplatser som vill bli skyddsombud trots att de inte är med i facket. Men att de fackliga organisationerna stoppar utnämningen eftersom de enligt lagen har företrädesrätt att utse lokala skyddsombud. Den företrädesrätten vill vi ta bort
 3. Ditt skyddsombud på arbetsplatsen är ditt stöd i arbetsmiljöfrågor som anställd. 27 oktober är det skyddsombudens dag och det vill vi fira med att hylla alla de som tagit på sig rollen som skyddsombud. De är ett stöd för sina arbetskamrater för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö på sina arbetsplatser
 4. När LO påstår att Svenskt Näringsliv anser att arbetsgivarna ska ta över rätten att utse skyddsombud och vill införa sanktioner mot felaktiga skyddsstopp känner vi inte alls igen oss (Brännpunkt 22/10). Med tanke på alla gemensamma forum där vi parter samverkar kring arbetsmiljöfrågor är det märkligt att det kunnat bli så fel
 5. als planerade en ny organisering av arbetet. Det stred mot gällande regler, slår Arbetsdomstolen fast. Foto: Adam Ihse/TT. Martine Syrjänen Stålberg
 6. istern Ardalan Shekarabi gör utspel där han påstår att SD vill avskaffa skyddsombuden. Det är fake news. Däremot vill SD flytta de regionala skyddsombuden till Arbetsmiljöverket, istället för att som idag vara anställda av fackförbunden med bidrag från Arbetsmiljöverket
 7. Välkommen som skyddsombud för Lärarförbundet. Du kan bli utsedd av din avdelning och dina arbetskamrater att vara deras representant i arbetsmiljöfrågor. Om du inte har något skyddsombud på din arbetsplats, så är det ditt och dina kollegors ansvar att utse ett. Säg att du vill

Skyddsombudens arbete handlar om liv och död. Situationen ser annorlunda ut i vår omvärld, med högre olyckstal. Det är tack vare våra skyddsombud som vi i Sverige har ett så framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Vi som representerar Byggnads samtliga regioner runt om i landet är väldigt oroliga och upprörda över förslaget Det har förekommit uppgifter i media om att ni vill avskaffa de skyddsombud som verkar på arbetsplatserna? - Nej så är det inte. Vi vill att fler ska kunna bli skyddsombud, oavsett partitillhörighet. Vi vill att det ska bli lättare att utse skyddsombud utan facklig koppling Skydd av skyddskommittéledamot: 6 kap. 15 § arbetsmiljölagen. En ledamot av en skyddskommitté har samma skydd som ett skyddsombud ifråga om rätt till ledighet för uppdraget, skydd mot försämrade anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt även samma skydd mot hinder och kränkningar i sitt uppdrag.. Ett hinder kan vara när ledamoten inte får medinflytande innan arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal är det arbetstagarna som väljer vem som ska vara skyddsombud, och meddelar det till arbetsgivaren. Skyddsombud utses för en tid av tre år, men det kan göras undantag beroende på omständigheter

Om en arbetsgivare vill genomföra för-ändringar på en arbetsplats, till exem-pel bygga om, bygga nytt, införa en ny teknik eller ändra arbetsuppgifter måste det alltid förhandlas med facket. Här ska du som skyddsombud vara med och bevaka arbetsmiljöfrågorna. Tillsam-mans kan ni alla, arbetskamrater oc Om du inte svarar eller om skyddsombudet inte är nöjd med svaret kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för deras ställningstagande. Det kan vara ett beslut om att skyddsombudets begäran avslås som skyddsombud kan använda om de vill Vill du veta mer om att vara skyddombud så finns Sacos skrift Vara skyddsombud att ladda ner eller beställa. Behöver du råd och stöd i din roll som skyddsombud, eller har praktiska frågor, ska du kontakta ditt förbund Om din arbetsgivare inte följer rekommendationerna har du rätt att ta frågan vidare till skyddskommittén eller Arbetsmiljöverket. Vilken utbildnings krävs för skyddsombud? Om du fått i uppdrag att vara skyddsombud på din arbetsplats måste du genomgå den grundläggande utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) Att vara skyddsombud. Tveka inte att kontakta deras inspektörer om du funderar över något. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida. Prevent är ett ett samarbete mellan fackförbund och Svenskt näringsliv inom arbetsmiljöområdet. Jag vill söka i kunskapsbanken

Skyddsombudens uppdrag är livsviktigt. Den 27 oktober är det skyddsombudens dag. Den här veckan är det Europeiska arbetsmiljöveckan och som en del i den veckan är det idag den 27 oktober skyddsombudets dag. Vi önskar att den här dagen ger alla skyddsombud i Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro den uppmärksamhet de förtjänar Om inte detta räcker så kan du skriva ett brev, eller ett mejl till arbetsgivaren där du mycket tydligt och konkret beskriver riskerna i arbetsmiljön eller när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid och vad du vill att arbetsgivaren ska göra för åtgärder. Åtgärderna kan både vara att undersöka arbetsmiljön och/eller rätta till en konkret brist Skyddsombud ska också få information från arbetsgivaren om kommande förändringar som kan påverka arbetsmiljön, till exempel nya arbetsmetoder (dataprogram), lokaler eller omorganisation. Medverka i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren är skyldig att göra vid en förändring för att upptäcka och förebygga negativa konsekvenser Vi behöver bli cirka 100 000 fler skyddsombud i Sverige. Men om Svenskt Näringslivs förslag att frånkoppla skyddsombuden från facket och låta arbetsgivaren bestämma blir verklighet får det förödande effekter, skriver skyddsombudet Claes Thim

Behövs skyddsombud idag och i framtiden? - HPI Health

Skyddsombud - uppdrag och ansvar - Arbetsmiljoforum

 1. Normalt utses skyddsombud på tre år av fackföreningen. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dem utses till huvudskyddsombud
 2. Om inte den som leder mötet ger en bakgrund till varför ni samlats är det bra om du och din kollega gör det. Tänk efter vad som är viktigt för alla att veta innan ni går in på dagens agenda. även vilka förväntningar du som skyddsombud eller stödperson har på arbetsgivaren. hur vi vill vara mot varandra
 3. Vad gör man som skyddsombud när en kollega som far illa inte vill ta emot hjälp? Det var en av frågorna som kom upp i samband med Polisförbundets arbetsskadeutbildning i oktober. Tänk på vad du skriver i skadeanmälan. Och glöm inte tvåmånadersgränsen för att överklaga. Budskapet kavlades ut när skyddsombud från åtta myndigheter samlades i [
 4. - Om facket ska utse skyddsombudet så brukar de vara hårda på att personen också är medlem, och kollektivavtalen ställer också krav på att det är fackets representant som ska gälla. Har man inget sådant avtal så kan företaget ha ett skyddsombud som inte är fackligt organiserad

• att skyddsombud ska vara med • att företrädare för företagshälsa bör vara med på möten. Det är arbetsgivaren som utser ordförande och sekreterare, om skyddskom-mittén inte kommer överens om något annat. Det är viktigt att ordföranden i kommittén har mandat att fatta beslut. Därför är det klokt att ha företaget Att hitta någon som endast är skyddsombud på pappret är väl inte så svårt, men att hitta de som vill utföra uppdraget och även gå utbildningar är inte enkelt. Sedan skall de ju vara lämpliga också, säger han. Att vara skyddsombud upplevs av många som otacksamt på flera sätt, förklarar han. - Man får ta skit från alla håll. Jag vill bara försöka förstå det här ordentligt, för propositionen handlar ju inte om huruvida regionala skyddsombud ska finnas och verka, utan den handlar om huruvida regionala skyddsombud också ska kunna ha tillträde till vissa typer av arbetsplatser som de i dag inte har tillträde till Insändare: IF Metall: Rör inte våra skyddsombud! Först var det arbetsgivarna. Nu vill även SD avskaffa våra regionala skyddsombud. Vi är stolta över skyddsombuden, och tacksamma för det livsviktiga arbete de gör för att förhindra olyckor. IF Metalls regionala skyddsombud rapporterade nästan 17 000 brister i arbetsmiljön under 2018

Vad är sant och falskt gällande skyddsombud? - Arbete

 1. SD-väljare sågar förslaget om avskaffade skyddsombud. Publicerat. 2 år sedan. den. 2019-10-15. Av. Aktuellt Fokus. INRIKES Arbetsplatsolyckorna skenar och alltfler arbetare dödas på jobbet. Samtidigt föreslår Sverigedemokraterna att skyddsombuden ska plockas bort och ersättas med rådgivare på Arbetsmiljöverket
 2. Man kan inte som arbetsgivare välja vem som ska vara skyddsombud eller arbetsmiljöombud (som det också kan kallas). Det är i första hand den lokala arbetstagarorganisationen som väljer ombuden. De som blir valda ska ha insikt och intresse för arbetsmiljöfrågor och vara väl förtrogna med arbetsförhållandena på arbetsplatsen
 3. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid och inte heller ger dig något annat tillfredsställande besked, kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Om du är skyddsombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud
 4. Skyddsombud har svårt att hinna med uppdraget. Skyddsombudens dag Fyra av tio skyddsombud har inte tillräckligt med tid för uppdraget. Det visar en ny rapport från TCO. Man måste ta den tid som krävs och man har rätt till det, säger TCO:s samhällspolitiska utredare Ulrika Hagström. Malin Crona
 5. Det vill Svenskt Näringsliv som föreslår att regionala skyddsombud ersätts med nya arbetsmiljörådgivare hos Arbetsmiljöverket. Ett förslag som väcker både ilska och besvikelse hos facken. Svenskt Näringsliv uppvaktar politikerna för att få till stånd en lagändring där arbetsmiljö- eller skyddsombuden inte längre ska vara.

Skyddsombud - Arbetsmiljöupplysninge

Arbetsmiljö – Sida 4 – Arbetet

Sabba inte detta fungerande system! Alla har rätt till skyddsronder och skyddsombud. Vi behöver inte en telefonsvarare eller en chattbot i form av en liten ruta på Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi behöver en seriös debatt om hur vi kan stärka arbetsmiljöarbetet, inte försvaga det. Vi behöver fler skyddsombud, inte färre Arbetsgivaren får inte välja vem som ska vara skyddsombud. De regionala skyddsombuden är fackliga förtroendemän och arbetar både med stöd till de som inte har lokala skyddsombud och med att stötta lokala skyddsombud. Skyddsombudets dag infaller, sedan 2012, varje år onsdagen i vecka 43, under EU:s arbetsmiljövecka Vi vill också lyfta vad som behöver göras ytterligare för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Och det handlar mycket om kunskap. Om lagar, regler och förordningar. Vi har välutbildade skyddsombud men våra arbetsgivare behöver också utbilda sig. Inte minst gäller det den psykosociala arbetsmiljön En analys som Socialstyrelsen gjort visar att personer i graviditetsvecka 22-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. På grund av att covid-19 har upp till två veckors inkubationstid ska gravida därför inte utsättas för risk för smitta från och med vecka 20. - Det är just risken att föda för. Folk dör på jobbet men SD vill avskaffa skyddsombud. Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna. 27 personer har mist livet i Sverige hittills i år och det visar att skyddsombudens roll måste ökas - inte minskas, menar insändaren. (Bilden har inget med olyckorna i texten att göra)

Företagets representant ifrågasatte också hans rätt att vara skyddsombud på arbetsplatsen. I december flyttades han, utan förvarning, till förrådet, där han fick vara i tre månader. Han gick sysslolös en stor del av tiden och förlorade i lön eftersom han inte längre hade något ackord Nu vill även SD avskaffa våra regionala skyddsombud. IF Metall är organiserat i 34 avdelningar runt om i landet. Rör inte våra skyddsombud. Kronoberg; 27 november 2019. Först var det arbetsgivarna. Nu vill även SD avskaffa våra regionala skyddsombud Det är ingen lätt uppgift att vara skyddsombud idag. Uppdraget är inte bara är svårt, det är också ofta förenat med hot, trakasserier, diskriminering och i vissa fall omedelbar fara. Det kunde LO slå fast förra året i en nedslående rapport. En tredjedel av alla skyddsombud har hindrats att utföra sina uppdrag

De vill att facken ska få mindre inflytande både över löner och arbetsmiljö. Det är en väg rakt tillbaka till den tid när de flesta löntagare var utlämnade till arbetsgivarnas godtycke. Vi säger istället att det är tid för mer ordning och reda på arbetsmarknaden, inte mindre. Rör inte våra skyddsombud. Jan Anderse IF Metall: Rör inte våra skyddsombud. Elvis Prakatur, som är avdelningsordförande för IF Metall i Dackebygden, lyfter fram skyddsombudsfrågan i sin 1 maj-appell. Du kan se hela videoinslaget på Socialdemokraternas Facebooksida. Här återger vi appellen i textform: Hej kamrater Arriva vill köpa ut skyddsombud. Publicerad den 29 december, 2020. av lokforaren. Avtalsrörelsen är visserligen över, men inom Arriva fortsätter konflikterna. Företaget, som kör Pågatågen, kommer att säga upp huvudskyddsombudet Ola Brunnström. Det skriver fackförbundet Seko på sin hemsida Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping VARFÖR VILL INTE FLER VARA SKYDDSOMBUD P Skyddsombud utan att vara fackligt ansluten? Juridik. Visa ämnen Visa inläg

Glöm inte skyddsombuden - Sjömanne

Arbetsmiljö. Många privatanställdavågar inte vara skyddsombud. Av 32 privata vårdcentraler i Västmanland, Örebro och Värmland har de flesta brister i arbetsmiljön, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner. Anställda vågar inte engagera sig och ta uppdrag som skyddsombud Om du vill. Studera på KI. Bli doktorand. Kontakta oss. Jobba på KI. Skyddsombudet får sedan en skriftlig bekräftelse från sitt huvudskyddsombud att denne har blivit utsedd till skyddsombud. Om de anställda har valt ett lokalt skyddsombud som inte tillhör någon facklig organisation är det SACO som formellt utser skyddsombudet Skyddsombud* ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda och utses vanligtvis på tre år av den lokala fackklubben. Finns det ingen klubb kan arbetstagarna utse ett skyddsombud själva. Hur många som behövs beror på arbetsplatsens storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. 2 Har en unik ställning

Skyddsombud stoppas av tystnadsplikt Transportarbetare

Om skyddsombud. Ledningsfråga att skyddsombuden lyfts fram. Effekterna av den personliga skyddsutrustningen minskar om den inte är anpassad till arbetsuppgifterna. Om du istället vill du komma till vår e-handel kan du klicka på knappen nedan Exempel på godtagbara skäl kan vara samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller om arbetsgivaren har varit tvungen att omplacera en arbetstagare p.g.a. sexuella trakasserier. Att ta på sig ett uppdrag som till exempel skyddsombud (arbetsmiljöombud) ska inte påverka arbetstagarens arbetsförhållanden eller anställningsvillkor enligt 6 kap 10 § 3 stycket arbetsmiljölag, AML Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant i det arbetet och hen arbetar för både ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen, eller om en sådan inte finns på arbetsplatsen av arbetstagarna själva utan inblandning av arbetsgivaren Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser? Ahrenbeck, Linnea . Jönköping University, School of Engineering, JTH, För att lösa problemet måste situationen för de som är skyddsombud förbättras. Om de nuvarande skyddsombuden är nöjda så kommer de sprida en positiv bild vidare till sina medarbetare,.

Tacka ditt skyddsombud idag! TCObloggar 2021-10-27. Idag är det skyddsombudens dag. Och jag vill fira alla över 32 000 skyddsombud och arbetsmiljöombud i TCO-förbunden som gör stora och livsviktiga insatser på våra arbetsplatser runt om i hela landet varje dag. YouTube Att vara skyddsombud. det vill säga den lag som bland annat reglerar den facklige förtroendemannens arbetsförhållanden. Om ni inte har något skyddsombud på din skola så är det en god idé att ta upp frågan med dina kollegor och undersöka vilka som är intresserade av uppdraget Vill du ha mer information om att bli skyddsombud? Hör av dig till kontakt@gsfacket.se, berätta att du är intresserad av att bli skyddsombud och uppge namn och personnr så skickar vi det vidare till din avdelning. Det går naturligtvis lika bra att höra av sig direkt till din avdelning Som förtroendevald i Vårdförbundet är du skyddsombud på din arbetsplats. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen Arbetsgivaren kan inte utse skyddsombud och kan därför inte bestämma om du ska bli skyddsombud eller inte. Det är den fackliga organisationen på arbetsplatsen som har kollektivavtal som utser skyddsombud. Ett skyddsombud ska väljas /utses på arbetsstället om det finns minst 5 arbetstagare. Saknas det kollektivavtal är det de anställda.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi går till attack mot Sverigedemokraterna och menar att de vill avskaffa skyddsombud. Ingen kan ta hand om långa mysteriet vara löst Skyddsombud har rätt att delta i planering och förändringar av arbetsmiljön, och kan begära ingripande av Arbetsmiljöverket när arbetsgivaren inte åtgärdar påtalade brister i arbetsmiljön. De har också rätt att delta i arbetet med handlingsplaner som förebygger ohälsa och olycksfall informanten (varför man vill göra intervjun), tiden (ofta cirka 1-2 timmar), hur intervjun kommer att gå till, hur materialet ska behandlas, sekretess, användning av bandspelare, at Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor. Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning. 08-790 35 10 medlemsradgivningen@slf.se. Måndag-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-13. Kontakta din lokalförening Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du. Vad kul att du vill lära dig mer om menstruation! förekommer skämt om mens. Som skyddsombud har du rätt att delta i så kallade skyddsronder, där arbetsmiljön ses över. inte - spelar mindre roll om ni ändå inte har möjlighet att gå på toa under arbetsdagen

Regelrätt: Se upp när skyddsombud ska utses! - Du&jobbe

Låt medarbetarna välja skyddsombud - inte facket! Regeringens utredningsförslag riskerar att flytta fokus från det lokala arbetsmiljöarbetet till en regional och facklig nivå. Det är en olycklig utveckling för arbetsmiljöfrågorna som hellre borde knytas närmare medarbetare och arbetsgivare. Publicerad: 21 december 2017, 00:30 Jag vill berätta om mitt uppdrag som Regionalt skyddsombud i Vårdförbundet som jag har tillsammans med min kollega Karin Nordén Persson. För att jag tror att det är ett uppdrag som många inte har så stor kunskap om. Ibland får jag tyvärr höra - Vårdförbundet är väl inget för oss som är anställd hos priva Skyddsombud Lön - skyddsombud Du får ingen lön för ditt uppdrag som skyddsombud. Men din arbetsgivare har inte heller rätt att ge dig sämre lön eller på annat sätt behandla dig orättvist på grund av att du är skyddsombud

LO-distriktet i Västsverige - Ett år som Årets skyddsombu

Skyddsombud: Brister i utbildningen om tunga lyft

Region Dalarna vill inte anställa ovaccinerade. Region Dalarna håller just nu på att utreda möjligheten att stoppa ovaccinerade från att anställas i regionen. Det är ett sätt att.

Glömde starta Hesa Fredrik — VisionVi har ingen att förlora - Pressmeddelanden - Veidekke i”Statusen har försvunnit” – ArbetetLO startar utredning för att lämna Nordea – ArbetetHur bygger vi för en digitaliserad köttvärld? - Sveriges